Vår verksamhet innefattar utredning, program, projektering och uppföljning under byggtiden. Tyngdpunkten ligger på husbyggnad, men en stor del av uppdragen är inredning och yttre miljö. Projekteringsledning och -samordning ingår som en naturlig del av arkitektverksamheten.åra projekt omfattar gestaltning och projektering av stadsrum, byggnader, inredningar, detaljlösningar och specialritade möbler. Särskild inriktning har varit offentlig miljö, kontor, rättssalar, kulturmiljöer, men vi har också kunskaper om bostäder, restauranger, hotell och kommersiella lokaler. Uppgifterna varierar från restaurering till nybyggnad. Ett kännetecken för arbetet är omsorgen om en konsekvent formgivning från helhet till genomarbetade detaljer. En av våra specialiteter är komplicerade samordningsprojekt, där målsättningen att uppnå en modern teknisk standard och komfort kombineras med byggnads- och rumsgestaltningen till en genomtänkt helhet. En annan specialitet är att överbrygga gränsen mellan hus och inredning, vilket ger stora möjligheter att skapa interiörer som harmonierar med byggnadens arkitektur. Vi har specialkunskaper om solskydd och utför byggnads- och målningsbeskrivningar. Vi har kompetens att vara kvalitetsansvariga i egna projekt. Vi har också upprättat vårdprogram för ett flertal äldre byggnader som är statliga byggnadsminnen.

Foto: Daniel Herzell, Åke E:son Lindman